Ketecor

Eesti suurim voldikkardinatehas

Müügitingimused

 1. Eesmärk ja kohalduvus
  1. Käesolevad müügi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) sätestavad Ketecor OÜ (edaspidi Müüja) ja temalt aknakatteid ja muid kaupu (edaspidi Toode või Tooted) ning sellega seonduvalt transpordi ja paigaldamise teenuseid (edaspidi Teenus või Teenused) ostva lepingupartneri (edaspidi Ostja) vahelise õigussuhte tingimused ja korra.
  2. Üldtingimused kohalduvad kõikidele Müüja ja Ostja (edaspidi koos Pooled ja kumbki eraldi Pool) vahelistele müügitehingutele, sh. tehingueelsetele läbirääkimistele ja tehingujärgsetele suhetele niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus müügilepingus eraldi kokku lepituga.
  3. Lisaks käesolevatele Üldtingimustele reguleerivad Poolte vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid.
  4. Tellimuse jõustumisel nõustub Ostja käesolevate Üldtingimustega.
  5. Müüjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta.
 2. Tellimuse jõustumine, sellest loobumine ja taganemine
  1. Toote ja/või Teenuse tellimiseks esitab Ostja Müüjale vabas vormis kirjaliku, elektroonilise või suulise sooviavalduse (päringu), mille alusel teeb Müüja Ostjale müügipakkumise (edaspidi Pakkumine) või vormistab Ostja soovidele vastava tellimuse (edaspidi Tellimus), kus on kirjas Toote ja/või Teenuse nimetus, lühidalt tooteinfo, hind, Tellimuse täitmise tähtaeg, maksetingimused ja muud olulised tingimused.
  2. Pakkumine kehtib vastavalt Pakkumisele märgitud perioodile või selle puudumisel 7 päeva alates Pakkumise esitamisest.
  3. Müüja ja Ostja vahelise võlasuhte aluseks on Ostja nõustumus Müüja poolt esitatud Pakkumisega ja sellekohaselt vormistatud ning jõustunud Tellimus.
  4. Juhul kui Tellimus ei põhine Müüja Pakkumisel, muutub Tellimus siduvaks peale selle vastuvõtmist Müüja poolt.
  5. Ostjal on õigus Tellimus tasuta tühistada või seda muuta enne selle jõustumist. Kui Müüja leiab, et jõustunud Tellimuses muudatusi teha ei saa, vormistatakse muudatused uue Tellimusena.
  6. Tellimus jõustub peale Ostjalt nõutud ettemaksusumma laekumist või Tellimuse Ostjapoolsel kinnitamisel juhul, kui ettemaksu ei ole nõutud.
  7. Tellimuse jõustumisega kinnitab Ostja, et on soovitud ulatuses teadlik Toote ja/või Teenuse omadustest, komplektsusest ja otstarbest ning et tellitu on temale sobilik ja vastab tema nõudmistele. Ostja kinnitab Tellimuse jõustumisega, et Müüja on vastanud kõigile Ostja poolt esitatud küsimustele ning Poolte lõplik kokkulepe Toote ja/või Teenuse omaduste, komplektsuse, koosseisu jm. oluliste tingimuste kohta on fikseeritud Ostja aktsepteeritud Pakkumises või jõustunud Tellimuses.
  8. Ostjapoolseks Tellimusest loobumiseks loetakse ettemaksu tasumata jätmist ettemaksunõudele märgitud maksetähtajaks ja toote eest tasumata jätmist või toote mittevastuvõtmist 30 päeva jooksul pärast Ostja teavitamist Tellimuse valmimisest. Ostja loobumisel Tellimusest ettemaksu ei tagastata. Ostja nõustub, et temapoolsel Tellimusest loobumisel on Müüjal õigus võõrandada Toode kulude katteks ning Ostja ei oma sellest tulenevalt mingeid nõudeid Müüja vastu. Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale kõik Tellimusest loobumisega tekitatud kahjud.
  9. Toote omandiõigus kuulub Müüjale seni, kuni kauba eest on tasutud täies ulatuses (sh. viivised ja võimalikud Ostja poolt põhjustatud lisakulud).
  10. Tellimusest võib taganeda ainult Üldtingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel.
 3. Tellimuse hind ja tasumine
  1. Toote ja/või Teenuse hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Tellimuses ning Tellimuse alusel koostatud arvel. Hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale. Viivis tähtaegselt tasumata summadelt (v.a. ettemaks) on 0,2% päevas.
  2. Ostja kohustub tasuma ettemaksu 50% ulatuses Tellimuse summast.
  3. Ostja kohustub tasuma Tellimuse lõppsumma, millest on maha arvatud ettemaks, hiljemalt Toote ja/või Teenuse tarnetähtajaks. Arve vaidlustamisel on Ostja kohustatud tasuma arve mittevaidlustatud osa maksetähtajaks.
  4. Müüjal on õigus vastavalt kehtivale hinnakirjale nõuda Ostja käest Toote hoiustamise tasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud tarneaega rohkem kui 20 päeva.
 4. 4. Tellimuse tarnetähtaeg, paigaldamine, üleandmine ja kvaliteet
  1. Toote tarnetähtaja arvestus algab Tellimuse jõustumise hetkest. Juhul kui peale Tellimuse jõustumist on vajalik kontrollmõõtmine, arvestatakse tarnetähtaja alguseks kontrollmõõtmise tulemuste kinnitamise hetke.
  2. Toote tarnetähtaeg on fikseeritud Tellimuses. Müüja teavitab Ostjat Toote kättesaamisest Ostja poolt edastatud kontaktidel.
  3. Kui selgub, et Müüjal pole võimalik tarnetähtaega täita, teavitab Müüja sellest Ostjat koheselt. Kui viivitus ei tulene vääramatust jõust ja põhjustab Ostjale olulist ebamugavust, võib Ostja taganeda Tellimusest täielikult või osaliselt, kui tarneaeg pikeneb enam kui 30 päeva võrra. Kui Ostja nõustub uue tarnetähtajaga, ei maksa Müüja viivituse eest trahvi ega kompenseeri kahjusid. Samuti ei vastuta Müüja Ostjale viivitusega põhjustatud ükskõik millise muu kahju eest.
  4. Ostja poolt tellitud transpordi- ja paigaldusteenust osutatakse peale Toodete eest täielikult tasumist ning see toimub Pooltevahelisel kokkulepitud ajal.
  5. Ostja kohustub tagama transpordi ja Müüja töötajate takistuseta ja ohutu ligipääsu paigalduskohale (sh. liikumisteede läbipääsetavus, valgustatus ja ohutus, lukustatud väravate avamine, koduloomade kinnipanek, lahtiste esemete eemaldamine, õrnade materjalide ja esemete kinnikatmine või ohutusse kaugusesse paigutamine, piirete olemasolu treppidel).
  6. Ostja kohustub paigalduse ajaks eemaldama paigaldust segavad esemed ja liigutama mööbli akende eest. Paigaldaja ei ole kohustatud mööblit ega muid esemeid liigutama ega eemaldama. Juhul kui klient siiski soovib, et paigaldaja seda teeks, ei vastuta Müüja mööbli liigutamisest või esemete eemaldamisest tekkinud kahjustuste eest (nt kriibitud põrand, seinad, lagi ega mööbli või muude esemete kahjustuste eest).
  7. Toode paigaldatakse puhtasse ja tolmuvabasse siseruumi ning paigalduskohas peab olema elektrivooluvõrgu kasutamisvõimalus. Elektriühendusega Toodete puhul peavad elektrijuhtmed olema Ostja poolt eelnevalt paigaldatud Müüjaga kokkulepitud asukohta.
  8. Juhul kui Ostja ei täida punktides 4.4, 4.5 ja 4.6 esitatud nõudeid, on Müüjal õigus teenuse osutamisest keelduda. Juhul kui Ostja siiski soovib teenuse osutamist ja sellega ei ole seatud ohtu Müüja töötaja turvalisus, osutab Müüja teenuse Ostja täielikul vastutusel ning Ostja loobub nõudeõigusest Müüja vastu võimaliku kahju tekkimise korral.
  9. Ostja kohustub tagama enda või oma volitatud esindaja kohaloleku Toote ja/või Teenuse üleandmisel ning selle vastu võtma.
  10. Ostjal lasub kohustus kontrollida Toote koguse ja kvaliteedi vastavust Tellimusele Toote üleandmise hetkel. Avastatud puudustest tuleb Müüjat viivitamatult teavitada. Kui Toote seisukorda pole võimalik üleandmise hetkel kontrollida, kohustub ostja teavitama Müüjat Tootel ilmnenud nähtavatest puudustest enne Toote paigaldust, kuid mitte hiljem kui 7 päeva (tarbija puhul 1 kuu) jooksul Toote üleandmisest Ostjale. Hilisemaid pretensioone Toote nähtavate puuduste kohta ei rahuldata.
  11. Näidiseid, kirjeldusi ja mudeleid kasutatakse Toote kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Naturaalsest materjalist Toote puhul arvestatakse lisaks materjali looduslikku varieeruvust. Individuaalsete tunnustega Toote (nt. disainkardina) puhul saab pretensiooni esitada vaid selle tehnilise teostuse kohta, kuna sellel puuduvad piiritletavad liigitunnused. Elektroonilistes vormingutes kuvatavatel tootenäidistel on ainult illustratiivne eesmärk ning Müüja ei vastuta võimalike toonierinevuste eest, mis võivad tekkida füüsiliste (nt. kataloogis) ja elektrooniliste (nt. kodulehel) tootenäidiste vahel.
  12. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmisel.
 5. Garantii ja pretensiooni esitamise õigus
  1. Müüja vastutab Tootel selle üleandmise hetkel olemasolevate puuduste eest.
  2. Müüja ei vastuta Tellimuse mittetäitmise või mittekohase täimise eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad (vääramatu jõud).
  3. Müüja ei vastuta akende klaaspakettide nn. termilise purunemise eest, mis võib-olla tingitud aknakatte kasutamisel tekkinud temperatuuride kiirest vahelduvusest ning paljude muude asjaolude kokkulangevusest, mida Müüjal ei ole võimalik ette näha (valesti paigaldatud aknad, lihvimata servadega klaasid, eelneva füüsilise vigastuse tõttu tekkinud mikromõrad klaaspaketis, liiga tugeva pinge alla paigaldatud aknad, vähene paisumisruum klaasidel jne).
  4. Ostjal on kohustus Toote paigaldamisel järgida Müüja poolseid paigaldusjuhendeid, valest paigaldusest tingitud puuduste eest Müüja ei vastuta.
  5. Ostjal on kohustus Toodet sihipäraselt kasutada ja hooldada. Mittesihipärasest kasutamisest ja/või valedest hooldustoimingutest tingitud puuduste eest Müüja ei vastuta.
  6. Garantii kehtib vähemalt 2 aastat, kui pakkumisel ei ole märgitud pikemat aega.
  7. Ostjal on õigus esitada pretensioone Toote kohta kahe aasta jooksul alates Toote kättesaamisest.
  8. Pretensiooniga saab pöörduda Müüja peakontorisse aadressil: Kiriku tee 6, Urge, 79743 Kohila vald, Raplamaa, Toote väljastanud edasimüüja poole või saates selle e-postiga aadressil info@ketecor.ee, esitades järgmised andmed: ostu sooritanud isiku nimi, kontaktandmed, tellimuse number (võimalusel), puudusega toote nimetus, puuduse ilmnemise aeg ja selle kirjeldus, esitatav nõue. Lisada tuleb Toote eest tasumist tõendav dokument ning võimalusel fotod puudusest.
  9. Pretensioon tuleb Müüjale esitada võimalikult kiiresti, tarbija puhul hiljemalt 7 päeva jooksul peale puuduse avastamist. Puudusega Toote edasine kasutamine on keelatud.
  10. Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja sellele vastama 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Pretensiooni õigustatuse korral kohustub Müüja parandama või asendama Toote oma kuludega mõistliku aja jooksul.
  11. Kõik erimeelsused lahendatakse Pooltevaheliste läbirääkimistega.
  12. Kui Pooled ei saavuta mõlemaid osapooli rahuldavat kokkulepet ja tarbija leiab, et tema õigusi on rikutud, on tal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon: 6201920 või info@tarbijakaitseamet.ee. Kohtuvälise lahendusega mittenõustumisel on tarbijal õigus pöörduda erimeelsuste lahendamiseks Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Kas oled valmis tellima? Vajad veel lisainfot?

Hinnapäring

Palun kirjelda, mille jaoks pakkumist soovid, vastame 48h jooksul!